ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

          โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) เริ่มเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2476 

          เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลสำโรงใต้ 2 (วัดสวนส้ม) ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ประธานทำพิธีเปิดโรงเรียนโดยท่านนายอำเภอ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2476  ผู้อุปการะโรงเรียน คือ เจ้าอาวาสวัดสวนส้ม เริ่มโดย พระครูศีลวุฑฒาจารย์ ร่วมกับผู้นำชุมชน สร้างอาคารเรียนเอกเทศนอกเขตวัด เพื่อสะดวกในการขยายพื้นที่โดยมีรายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้
 •                     20 เมษายน พ.ศ. 2484 สร้างอาคารสุขประชานุกูล โดยมีงบประมาณทางราชการ 2,000 บาท ประชาชนสมทบ 2,839.83 บาท รวมใช้เงิน 4,839.40 บาท (สี่พันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)
 •                     11 เมษายน พ.ศ. 2513 สร้างอาคารราษฎร์นุกูล โดยได้รับงบประมาณทางราชการ 150,000 บาท ประชาชนบริจาค 100,000 บาท รวมใช้เงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อเติมด้วยงบประมาณ 45,000 บาท สร้างสำเร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
 •                     ในปี 2514 ได้มีการย้ายอาคารเรียนแบบ ป.2 และอาคารแบบ 017 โดยต่อเติมเป็นอาคารเรียน 8 ห้องเรียน เสร็จเรียบร้อยโดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด 125,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
                    ต่อมาจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นได้รับงบประมาณทางราชการ 220,000 บาท ประชาชนสมทบ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 270,000 บาท (สองแสดเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารแบบ 017 จำนวน 8 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง สร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 และทำการต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณการบริจาคของประชาชน จำนวน 69,700 บาท (หกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาท) จัดเป็นห้องครูใหญ่ และห้องพยาบาล เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2514 ตั้งชื่ออาคารรัฐราษฎร์นุกูล ทำพิธีเปิดป้ายอาคาร เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2518

                    ในปี 2518 โรงเรียนมีอาคารเรียน 3 หลัง จำนวน 24 ห้องเรียน ในบริเวณที่ใช้ที่ดินของวัดสวนส้ม 3 ไร่ 9 งาน 50 ตารางวา ในเขตอำเภอพระประแดง โรงเรียนมีความจำเป็นในการขยายพื้นที่ในส่วนของอำเภอพระประแดง โรงเรียนมีความจำเป็นในการขยายพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการประสานงาน เพื่อขอซื้อที่ดินของเอกชนได้รับงบประมาณทางราชการ 200,000 บาท ประชาชนสมทบ 80,000 บาท รวม 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาท) ทำการโอนเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2520 ตามโฉลดที่ดินระวาง 73.50 เลขที่ดิน 13 ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โฉนดที่ดิน 1470 สารบัญ เล่มที่ 15 หน้า 70 ในปีเดียวกันทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ 017 กว้าง 10 เมตร ยาว 42 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียน หลังที่ 4 รวมงบประมาณใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                    20 ธันวาคม พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 380,000 บาท คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนจัดหาสมทบเป็นค่าก่อสร้าง รวม 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียนใต้ถุนสูงเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ต่อมาในปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณต่อเติมกั้นฝา อาคารเรียนหลังที่ 4 รวม 8 ห้องเรียนใช้เงิน 165,000 บาท คณะกรรมการการศึกษาพ่อค้าประชาชนร่วมบริจาค 48,252 บาท รวมงบต่อเติม 213,252 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหาสิบสองบาทถ้วน)สำเร็จเรียบร้อย เป็นอาคารเรียน 8 ห้องเรียนใช้สอนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2522

                        ด้านสาธารณูปโภคได้ใช้เงินโครงการอาหารกลางวัน ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา หมายเลข เครื่องวัด ม.967278 ท่อส่งน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว เป็นเงิน 8,755.50 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) โรงเรียนได้รับการสนับสนุน จากองค์การส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการปรับปรุงถมพื้นที่สนาม เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่สูงเพิ่มขึ้นในพื้นที่อุตสาหกรรม

                    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 206/26 งบประมาณ 1,757,000 บาท ประชาชนบริจาคสมทบรวมเป็นเงิน 80,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,837,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

                    เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า หมายเลข พี เอ็ม 092997 ขนาด 50 แอมป์ 220 โวลล์ 1 ยก 2  งบประมาณ 119,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

                    เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ตึกสามชั้น จำนวน 18 ห้องเรียน งบประมาณ 2,666,000 บาท ประชาชนสมทบ 133,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,799,340 บาท (สองล้านเจ็ดแสดเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ใช้เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6) และได้จัดเป็นห้องเรียนพิเศษ ตามที่จำเป็น คือ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องคณิตศาสตร์

                    เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2534 นางกิมเลี้ยง สายสุวรรณ และบุตร – ธิดา สร้างหอสมุดมีวัฒนะ เพื่ออุทิศแก่นายมี วัฒนะผู้เป็นน้องชาย เป็นอาคารตึกสองชั้น เพื่อใช้ทำเป็นห้องสมุดของโรงเรียนงบประมาณ 2,500,367 บาท (สองล้านห้าแสนสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

                   
                    ในช่วงปี 2547 โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) ได้ดำเนินนโยบายบริหารโรงเรียนแบบบูรณาการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กร ที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาของชุมชน โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้
                    1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    2. พัฒนาคุณภาพของนักเรียน
                    3. จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น
                              3.1 จัดสวนน้ำตก
                              3.2 จัดสวนหย่อมเพื่อการศึกษา
                              3.3 จัดเวทีประชาธิปไตย
                              3.4 จัดสวนวิทยาศาสตร์
                              3.5 จัดสวนสมุนไพร
                              3.6 จัดสวนหินและแร่
                              3.7 จัดสวนผักไร้ดิน
                              3.8 จัดสวนผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง)
                              3.9 จัดสวนน้ำตกเรขาคณิต
                              3.10 จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
                              3.11 จัดสวนกีฬาเพื่อสุขภาพ
                              3.12 ห้องถ่ายทอดกิจกรรม
                              3.13 จัดห้องอินเตอร์เน็ต
                              3.14 จัดการเลี้ยงปลาสาธิต
                              3.15 จัดบ่อเลี่ยงกบสาธิต
                              3.16 จัดห้องคอมพิวเตอร์


                    โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดงานประจำปี เพื่อหาทุนสร้างห้องอินเตอร์เน็ต

                    วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกันกับโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษาหาทุน จัดการสร้างการศึกษาทางไกล และซื้อคอมพิวเตอร์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อย


                    ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)  ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เรื่องรีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ และได้รับเกียรติบัตรรับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทองโรงเรียนผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์ โรงเรียนพระราชทาน

                    และในปี 2548 บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด ได้จัดสร้างสวนสุขภาพให้กับโรงเรียนในราคา 450,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

                    ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติม คือ 1. สวนคณิตศาสตร์ และ 2. สวนวรรณคดี ตลอดทั้งได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน เช่น ได้ดำเนินการจัดสร้างรั้วและทาสีอาคารเรียน

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ไปแช่งขันหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เรื่อง “การบริหารจัดการรีสอร์ทแห่งการเรียนรู้” ด้านบริหารจัดการที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                    วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2549 โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)  ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดนวัตกรรม ของสำนักงานคุรุสภา “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้” ณ โรงแรมแอมบาสดอร์ กทม. ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เหรียญทอง” ของสำนักงานคุรุสภา และได้ไปรับรางวัลในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2550 ซึ่งตรงกับวันครูแห่งชาติ
                    ในปี 2550 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้ดำเนินการบริหารจัดการ
                              - โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
                              - โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง
                              - โรงเรียนในฝัน
                              - โรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการและการเรียนการสอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                    ในปี 2551 โรงเรียนได้ดำเนินการบริหารจัดการปฏิรูปการศึกษาจนประสบความสำเร็จ ดังนี้
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลคุรุสภาในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 จาก ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
 2. รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการบริหารจัดการแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในวันครูแห่งชาติ
 3. โรงเรียนได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการสหกรณ์ครบวงจร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4. โรงเรียนได้เข้าประกวดโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการคัดเลือกให้ไปจัดนิทรรศการ เรื่อง การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์และนำเสนอถวายรายงานต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
 5. ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในวันครูแห่งชาติวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551
 6. ได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากท่านนายกรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2551
                     ในปี 2552 โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2552 ณ หอประชุมคุรุสภา
 •  ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอัมพร  สุวรรณจันทร์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธย ย่อ “สธ” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • ในปี 2553 ได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ เรื่อง “4 กลยุทธ์สู่สถานศึกษาคุณภาพ” ระดับเหรียญทอง รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวร บุญญเกียรติจากคุรุสภาในวันครูแห่งชาติวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554
 • ในปี 2554 โรงเรียนได้รับรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนี่งนวัตกรรมบริหารจัดการ “สวนส้มโมเดล” จากคุรุสภา โดยท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็นผู้มอบให้ในวันครูแห่งชาติ
 • ในปี 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัมพร  สุวรรณจันทร์ ได้รับการประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้อนุมัติ แต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดสวนส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554
 • ในปี 2555 โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน เป็นรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
 • ในปี 2556 โรงเรียนได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดตั้งธนาคาร เพื่อการศึกษาเน้นการออมเป็นการสร้างอุปนิสัยพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม โดยธนาคารออมสินเป็นที่ปรึกษาในการฝึกเด็กนักเรียนให้เป็นเจ้าหน้าที่ในธนาคาร โดยจัดร่วมลงนาม MOU เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและนักเรียนอย่างยั่งยืน
 • ในปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัฐในการขยายผลการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 • ในปี 2558 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้รับประกาศให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • ในปี 2559 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษาสาขาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559
 • ในปี 2560 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560   
 • ในปี 2561 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้รับรางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561
 • ในปี 2562 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
 • ในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ผ่านการรับรองการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว เมื่อวันที่ 30พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และได้โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียงประจำปี 2563
 • ในปี 2564 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 7 Step 4 จุดเน้น ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA  Online ปี 2564  ระดับ B ได้รับรางวัลออมดีเด่นสายสามัญศึกษาการประกวดธนาคารโรงเรียนจากธนาคารออมสิน ได้เข้าร่วมนำเสนอการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง
 • ในปี 2565 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ได้รับเกียรติบัตรการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 /2564 จาก สพฐ.
                       จากผลงานดังกล่าวมานี้ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ