วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
      โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ พร้อมสุขภาพกายใจสมบูรณ์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ก้าวหน้านวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน สู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน