พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรู้ และมาตรฐานในการพัฒนาตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
2. ผู้เรียนต้องอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ตามหลักเกณฑ์
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
7. โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา