คณะผู้บริหาร

นางปัทมาพร ศรีอาภัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0950590891
อีเมล์ : sriarpaibp@gmail.com

อรุณนี วรรณทวี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
เบอร์โทร : 0890275920
อีเมล์ : krunoi5920@gmail.com

นางวรรณา สำรวย
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางพิรพร ประกาสิทธิ์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

ว่าที่ ร.ต. ศิลา วังคำหมื่น
หัวหน้างานบริหารทั่วไป