กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกานดา อนันตวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0961907202
อีเมล์ : anantawongkanda@gmail.com

นางสาวศิริวรรณ แพรัตนดิลก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0877318410

นางสาวกิตติวรา สุทธิเกิด
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0936947075
อีเมล์ : forfair0809@gmail.com

นางสุพัตรา รักสวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0922797326
อีเมล์ : supattra0519@gmail.com