กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญวิทย์ คำงาม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0943064888
อีเมล์ : chanwit.nueng88@gmail.com

นางทิพวรรณ ยาวไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0830326321