คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญจน์ญาณพัชร พลวงศ์ษา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กันธิมา ปักษากุล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อนุพงษ์ วรสาร
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พรมพร เนติ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศิวโรจน์ พุ่มสวย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ้ายบุคคล
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชนนเนษฎ์ เอมบำรุง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ้ายบริหารทั่วไป
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญาณัฐ กฤษวิเชียร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ้ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลักษณวรรณ. ไพรสน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเงิน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. อภิชญาไตรรัตน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6